Regulamin

Regulamin konferencji
Zebranie Naukowo Szkoleniowe Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
1. Postanowienia ogólne

1.1 Zebranie Naukowo Szkoleniowe Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii zwane w dalszej części Regulaminu Konferencją odbywa się w dniach 26-28.05.2017r w  Wiśle

1.2 Organizatorem Konferencji jest firma Business Service GALOP Krystyna Gołąbek
z siedzibą w Katowicach przy ul. Ordona 7 lok.XIV

1.3 Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia Uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

1.4 Uczestnikami Konferencji są lekarze oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką konferencji oraz przedstawiciele sponsorów.

1.5 W ramach Konferencji odbędą się :

- sesje plenarne,

- wykłady

- warsztaty merytoryczne.

1.6 Oficjalny serwis internetowy konferencji znajduje się pod adresem www.szkolenie.ptait.pl, adres email do kontaktów d.kurzyca@kongresy.com.pl
2. Zasady Uczestnictwa i odwołania Uczestnictwa

Warunkiem udziału w konferencji jest:
2.1. Zgłoszenie Uczestnictwa w konferencji wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej  konferencji.
2.1.2. Po dokonaniu rejestracji on-line, na ostatniej stronie powinien pojawić się komunikat: „Rejestracja zakończona pomyślnie”, potwierdzenie rejestracji powinno także dotrzeć na adres e-mail podany przez uczestnika w trakcie logowania. Brak któregoś z powyższych potwierdzeń może oznaczać, że rejestracja z powodu błędu sprzętowego lub na łączach internetowych- nie została dokonana. Obowiązek weryfikacji tego faktu spoczywa na uczestniku konferencji.
2.2. Uiszczenie opłaty w wysokości podanej przez Organizatora
2.3. Opłatę za konferencję należy przesłać na konto Organizatora wg tabeli opłat znajdującej się na stronie internetowej serwisu.
2.4. Na indywidualną prośbę Uczestnika Organizator wystawi fakturę VAT za udział w konferencji
2.5. Każdy Uczestnik otrzyma zaświadczenie udziału w konferencji.
2.6. Za udział we wszystkich warsztatach i wykładach podczas konferencji Uczestnik otrzyma punkty edukacyjne/………………………
2.7. Punkty edukacyjne kształcenia ustawicznego lekarzy są naliczane w oparciu o elektroniczne listy obecności, które rejestrują faktyczny udział uczestników w sesjach warsztatowych oraz wykładowych.
2.8. Koszt pobytu i przejazdu, Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
2.9. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Konferencji w przypadku, gdy nie uiścił on opłat za udział w Konferencji, w terminach określonych przez Organizatora (szczegóły na podstronie serwisu konferencji w sekcji "Rejestracja udziału".
2.10. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń Uczestnictwa w Konferencji upływa w dniu 28.04.2017r. Uczestnicy zgłaszający udział po tym terminie nie będą mieli możliwości skorzystania z pełnej oferty Konferencji.
2.11. Uczestnik może zrezygnować z Uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji winna być dokonana tylko w formie pisemnej.
2.12 W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji Organizatorowi przysługuje zwrot:

    Gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji do 60 dni przed rozpoczęciem konferencji, Organizator, pod warunkiem otrzymania wpłaty za udział, zwróci Uczestnikowi 100% wpłaconej kwoty
    Gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji do 30 dni przed rozpoczęciem konferencji, Organizator ma prawo zatrzymać 50% wartości całości opłaty.
    W przypadku, gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji po 30 dniu przed rozpoczęciem konferencji, Organizator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną zaliczkę, a jeżeli jej jeszcze nie otrzymał – może jej żądać, wraz z odsetkami ustawowymi.

2.13 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od Niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.

2.14 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji z przyczyn od Niego niezależnych. W takim przypadku rezygnacja z Uczestnictwa w Konferencji może odbyć się bezkosztowo. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Konferencją.
3.  Informacje o wystawcach/sponsorach podczas konferencji
3.1. Sponsorzy są poinformowani przez Organizatora, iż nie mogą prowadzić działań marketingowych wobec Uczestników konferencji, które są nieetyczne lub naruszają normy prawne i obyczajowe.
3.2. Przebywanie Uczestników w miejscu przeznaczonym pod powierzchnie wystawiennicze jest dobrowolne.
3.3. Organizator konferencji nie ponosi odpowiedniość za formę i instrumenty przekazu marketingowego, który kieruje sponsor do osób przebywających w pomieszczeniach przeznaczonych pod powierzchnie wystawiennicze.
4. Ceny i warunki płatności
4.1 Ceny oraz warunki płatności za Uczestnictwo w Konferencji zamieszczone są na stronie internetowej konferencji.
4.2 Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi, związane z Uczestnictwem w Konferencji. Odpowiedzialność płatnika i zamawiającego wobec Organizatora jest solidarna.
4.3 Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym na stronie internetowej konferencji, upoważnia Organizatora do odstąpienia od umowy, bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej.
5. Reklamacje
5.1 Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora.
5.2 Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konferencji.
5.3 Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
6. Postanowienia końcowe
6.1 W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
6.2 W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z Uczestnictwem w Konferencji, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez Uczestników Konferencji.
6.3 Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
6.4 Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego ze strony internetowej konferencji, oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
6.5 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
6.6 Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorami konferencji.
6.7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
6.8 Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
6.9 Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.